Team

SIMON FITOUSSI

STYLIST

CAMILA MORETZSOHN

MANAGER

MATAN FITOUSSI

STYLIST

SHUKI AVINO

STYLIST

DARIELLE ROSE

MANAGER

ADRIANA CORALLES

STYLIST